ไฟจากมอเตอร์กระแสตรง

DC Motor and LED ( Light Emitting Diode )
มอเตอร์กระแสตรง และ หลอด แอลอีดี ( ไดโอดเปล่งแสง )
Learn to light a LED Light using a DC Motor which will act as a DC Generator.
เรียนรู้การส่องสว่างหลอดแอลอีดีด้วยการใช้มอเตอร์กระแสตรงที่จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องจ่ายไฟกระแสตรง
สร้างเมื่อ 10-03-2017 หมวดหมู่ การทดลองวิทยาศาสตร์
if we make a mechanical method of rotating a motor
ถ้าเราใช้วิธีทางกลในการหมุนมอเตอร์
such as using your finger to rotate the motor's shaft,
เช่น การใช้นิ้วหมุนเพลาของมอเตอร์
it will generate electricity, whose magnitude (power) is related to frequency of rotation.
มันจะจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมา ซึ่งกำลังที่ออกมาจะสัมพันธ์กับความเร็วในการหมุน

Things you shall need: สิ่งที่ต้องการคือ

1. A 3V DC Motor. มอเตอร์กระแสรงขนาดสามโวลต์หนึ่งตัว
2. A LED Light. หลอดไฟแอลอีดีหนึ่งหลอด
3. Alligator Clips Wire สายคีบปากจระเข้

Steps to Follow: ขั้นตอนที่ต้องทำตาม


1. Join the legs of LED Light with two terminals of the motor.
ต่อขาหลอดแอลอีดีเข้ากับขั้วของมอเตอร์

2. Hold the shaft of the motor with your fingers and rotate it with full power.
จับเพลามอเตอร์ด้วยนิ้วมือและหมุนให้สุดแรง

3. If the LED lights up, thats it!, but if not, dont loose hope.
ถ้าหลอดแอลอีดีสว่างก็ใช่เลย แต่ถ้าไม่สว่างอย่าพึ่งหมดหวัง

4. Rotate the motor in opposite direction.
หมุนเพลามอเตอร์ในทิศตรงกันข้าม

5. Now your LED will be turned on for the flash of a second.
แล้วก็จะเห็นหลอดแอลอีดีติดสว่างชั่ววินาที

MAKER : Diy Lab
Bio: ประดิษฐ์เพื่อความสนุก
MAKERLAB