แบตเตอรี่ผลไม้

แบตเตอรี่ผลไม้ Fruit batteries

ข้อมูลจาก thenakedscientists.com


When you insert the two different metals into the fruit,
เมื่อปักโลหะทั้งสองชนิดเข้าไปในผลไม้
a chemical reaction will try to take place.
ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น
Zinc metal can dissolve to form zinc ions, releasing energy;
it also loses electrons.
โลหะสังกะสีสามารถละลายเป็นประจุสังกะสี มีการสูญเสียอิเล็กตรอน
If the zinc is connected to the copper by an electric circuit,
ถ้าสังกะสีเชื่อมต่อกับทองแดงเป็นวงจรไฟฟ้า
these electrons can flow around the circuit and reduce copper ions in the fruit.
อิเล็กตรอนเหล่านี้ก็จะไหลตามวงจรและลดประจุทองแดงในผลไม้
The energy released is what light the LED light.
พลังงานที่ถูกปลดปล่อยก็จะไปทำให้หลอดแอลอีดีสว่าง
สร้างเมื่อ 12-03-2017 หมวดหมู่ การทดลองวิทยาศาสตร์
Things you shall need: สิ่งที่คุณต้องการ

1) An item of acidic fruit, citrus fruits,lemons, apples etc.
ผลไม้ที่มีกรด เช่น มะนาว แอพเปิ้ล เป็นต้น
2) Copper Plates แผ่นทองแดง
3) Zinc Plates แผ่นสังกะสี
4) LED หลอดแอลอีดี
5) Alligator Clips Wire ปากคีบ
Cut the lemon into 3 pieces.
แบ่งมะนาวออกมาเป็นสามซีกวางบนจานพลาสติก

Push the zinc object and copper object into the lemon.
ดันแผ่น สังกะสี และ ทองแดง เข้าไปใน มะนาว
String 3 cells together, connect zinc plate to copper plate.
ใช้ปากคีบคีบแผ่นทองแดงและสังกะสีของมะนาวแต่ละซีกเชื่อต่อกัน ต่อแผ่นสังกะสีเข้ากับแผ่นทองแดง
Connect the battery to LED light, connect copper plate to positive leg
and zince plate to negative leg,
ต่อแบตเตอรี่เข้ากับหลอกแอลอีดี ตือแผ่นทองแดงเข้าขาบวก และ แผ่นสังกะสีเข้าขาลบ

The LED will lights up.
หลอดแอลอีดีก็จะสว่าง

MAKER : Diy Lab
Bio: ประดิษฐ์เพื่อความสนุก
MAKERLAB