เกี่ยวกับเมกเกอร์แล็บ

"I am what I create" says John Seely Brown

"Creativity is not a God-given thing. It's a process, and it takes practice" - Dave King
"The only way that we reach our full human potential is if we're able to unlock the gifts of every person around the world." — Priscilla Chan and Mark Zuckerberg

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถหนึ่งของมนุษย์ที่ระบบ AI จะไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆ นักวิจัยของกูเกิ้ลบอกว่า อีก ๑๒ ปี ระบบปัญญาประดิษฐ์จะเท่าทันมนุษย์ เราจึงจำเป็นต้องเตรียมรับมือการเข้ามาทำงานแทนที่ของระบบปัญญาประดิษฐ์ด้วยการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนายกระดับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์
ร่วมแบงปัน Pain Point

m8kerLab.com (เมกเกอร์แล็บดอทคอม) m8kerLab จะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ บริหารจัดการแบบ khanacademy.org และเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต่อสาธารณะ อันได้แก่ บัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด ต้นทุนสินค้าและกำไร ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ทำขาย โดยเราจะยึดหลัก เปิดเผย โปร่งใส ผู้สนับสนุนขอตรวจสอบได้ เงินจากท่านจะถูกนำไปใช้สนับสนุนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก m8kerLab.com เป็นเว็บสำหรับจดบันทึกงาน DIY เหมือนกับเว็บ instructables.com เพราะได้ไอเดียมาจาก instructables.com/contest เมกเกอร์แลบ มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนไทยสนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (to boost Thai People Creativity) ประชาชนสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาช่วยสร้างสิ่งกระตุ้น สิ่งเร้า ให้คนไทยคุ้นเคย และสนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์กันเถอะครับ โมเดลการหารายได้ของ m8kerLab.com เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวระบบเอง คือ ๑) รายได้จากสปอนเซอร์ในการจัดการประกวดงาน DIY ที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ ๒) ค่าคอมมิสชั้น 5% จากค่าจ้างงาน สมาชิก ที่ทาง บริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆ ทำสัญญาจ้างงาน สมาชิก ที่ทาง m8kerLab เลือก ผลงาน ส่งให้พิจารณา เช่น จ้าง ออกแบบของขวัญ ของที่ระลึก จ้างออกงานอีเวนต์สอน DIY ๓) การจำหน่ายชุดคิท และทำ STEM Club Toy Subscription (น่าจะเป็นตัวหลัก เน้นทำตามคำสั่งซื้อ ไม่เน้น stock เพื่อลดความเสี่ยงต้นทุนจม) และ ของที่ระลึกจาก มัสคอท letter bear Pitch Deck (English) ท่านสามารถสนับสนุน m8kerLab.com ได้โดย ๑) ช่วยสนับสนุนรางวัลการประกวด (ตั้งหัวข้อเองได้) ในนาม บริษัท ยี่ห้อสินค้า หรือ ในนามบุคคล - ภาพแสดงขั้นตอนการจัดประกวดกับ m8kerLab ๒) เป็นผู้สนับสนุนหลัก founding sponsor ตามงบประมาณที่ท่านสะดวก จะมีการแสดงโลโก้หน้าเว็บไซต์อย่างถาวร ๓) ช่วยซื้อสินค้าที่ชอบใช้เองหรือแจกเป็นของขวัญได้ที่ [email protected] รายรับรายจ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ที่ บัญชีรายรับ-รายจ่าย การนำเงินสนับสนุนไปใช้ ๑) ของรางวัลสำหรับการจัดการประกวด ๒) แจกของรางวัลให้เลือกได้ ทุก ๕ โครงการ ๓) แจกของรางวัล DIY โครงการแรกของทุกวัน ลอตเตอร์รี่ออก ๔) จ้าง เมกเกอร์ ภาคละคน (แบบหมุนเวียนพยายามไม่ซ้ำคน) สร้างคอนเทนต์ ประมาณเป็น เว็บแอมแบสซะเดอร์ ๕) จัดฟรีเวิร์คชอป ๖) ฟรีคิทโปรเจค ๗) ค่าเซิร์ฟเวอร์ ๘) ค่าบริหารจัดการตามความจำเป็น การวัดความสำเร็จของโครงการ วัดที่จำนวน Active User มีคนใช้เยอะก็คือโครงการสามารถช่วยกระตุ้นให้คนไทยสนุกกับการสร้างสรรค์แล้วแบ่งปันได้เยอะ เป้าหมายสูงสุดของ m8kerLab.com คือ การสร้างพิพิธภัณฑ์ DIY Museum ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก themadmuseum.co.uk

ข้อบังคับมูลนิธิส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (ฉบับร่าง)

ชื่อ เครื่องหมาย และสำนักงานที่ตั้ง ข้อ 1. มูลนิธินี้ชื่อว่า "มูลนิธิส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Southeast Asia Creativity Promotion Foundation" ข้อ 2. เครื่องหมายของมูลนิธิ คือ รอการพิจารณา ( TBC ) ข้อ 3. สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ รอการพิจารณา ( TBC ) อีเมล : [email protected] (TBC) เว็บไซต์ : m8kerLab.com วัตถุประสงค์ ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ -สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาที่ช่วยสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ -ส่งเสริมให้คนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นนิสัยหรือความเคยชินด้วยกิจกรรมต่างๆ -เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ -บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ ( DIY Museum ) -ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ทุนทรัพย์ ทรัพย์สิน และการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ข้อ 5. ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรก คือ เงินสด จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ข้อ 6. มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้ -เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่นๆ โดยมิได้มีเงื่อนไขผูกพันให้มูลนิธิต้องรับผิดชอบในหนี้สินหรือภาระติดพันอื่นใด -เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้ -ดอกผลซึ่งเกิดจากทรัพย์สินของมูลนิธิ -รายได้อันเกิดจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิซึ่งอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ -รายได้อันเกิดจากการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบเปิดเผยต้นทุนและกำไรที่ต้องการเพื่อสมทบใช้ในการบริหารและดำเนินกิจกรรมของสมาคม คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ข้อ 7. กรรมการของมูลนิธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้ -มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ -ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ -ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ ข้อ 8. กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ -ถึงคราวออกตามวาระ -ตาย หรือลาออก -ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 7 -เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และคณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ออก โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการมูลนิธิ การดำเนินงานของคณะกรรมการของมูลนิธิ ข้อ 9. มูลนิธินี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ข้อ 10.คณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วย ประธานกรรมการมูลนิธิ รองประธานกรรมการมูลนิธิ เลขานุการมูลนิธิ เหรัญญิก และกรรมการอื่น ๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับข้อ 9 ข้อ 11.การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ให้ปฏิบัติดังนี้ ให้คณะกรรมการมูลนิธิชุดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ แต่งตั้งประธานกรรมการมูลนิธิ และกรรมการ อื่นๆ ตามจำนวนที่เห็นสมควรตามข้อบังคับ ข้อ 12.กรรมการดำเนินงานมูลนิธิอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ข้อ 13.การแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเป็นมติของที่ประชุม ข้อ 14.กรรมการมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการมูลนิธิได้อีก ข้อ 15.ในกรณีที่กรรมการของมูลนิธิพ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของมูลนิธิที่พ้นจากตำแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการของมูลนิธิต่อไป จนกว่ามูลนิธิจะได้รับแจ้งการจดทะเบียนกรรมการของมูลนิธิที่ตั้งใหม่ ข้อ 16.ถ้าตำแหน่งกรรมการมูลนิธิว่างลงให้คณะกรรมการมูลนิธิที่เหลืออยู่ ตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการมูลนิธิแทนตำแหน่งที่ว่าง กรรมการมูลนิธิผู้ได้รับการตั้งซ่อมอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของผู้ที่ตนแทน คัดลอกมาจาก ข้อบังคับมูลนิธิ EDP (กำลังส่งอีเมลขออนุญาต)